Reklamační řád

Poučení pro spotřebitele - reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

2. Záruční podmínky

a) Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží. b) Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu. Nevhodně zvolený typ, nesprávná velikost, šířka, tvar, nemůže být důvodem k pozdější reklamaci, stejně jako poškození obuvi v důsledku zdravotních anomálií (patní výrůstky, vadný došlap, deformace nohou apod.). Téměř každá useň je dobarvována do žádaného odstínu. Při nadměrném pocení nohou nebo provlhnutí může dojít k zabarvení, což nemůže být předmětem reklamace. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu nemůže být důvodem k reklamaci. c) Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje nebo ničí jeho plnou funkčnost a životnost. Řiďte se přiloženými letáčky a etiketami, kde je rozepsané složení, údržba, použití, manipulace, event. jiné pokyny pro správné užití věci. Obuv střídejte obzvláště při vlhkém počasí a při obouvání používejte lžíci, abyste zabránili polámání patní části. Obuv nechte vyschnout při pokojové teplotě (nikdy ne v blízkosti tepelného zdroje.) Obuv neperte v pračce, ale čistěte kartáčováním za sucha nebo vlhkým hadříkem. Obuv z přírodní kůže ošetřujte pravidelně krémováním, aby bylo zabráněno vysychání a následnému popraskání kůže a byla zachována elastičnost kůže. Pro impregnaci používejte vhodné impregnační prostředky.

3. Základní podmínky reklamace

a) Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. b) Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, vady materiálu nebo nekompletnost. Nikoliv na běžné opotřebení. Za vadu nelze považovat změnu stavu výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, nedostatečné nebo nevhodné údržby. c) Vyskytne-li se u výrobku neodstranitelná vada, která nebrání dalšímu užívání, má zákazník právo na přiměřenou slevu. Na vady, na které byla poskytnuta sleva, nelze uplatnit reklamaci. d) Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Mountain Gear je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem). e) Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, kdy lhůta začíná běžet den následují po převzetí zboží. V případech pozáručních oprav je lhůta stanovena po dohodě s vedoucím pracovníkem nebo s pověřenou osobou, která přijímá věc do opravy. V případě nevyzvednutí reklamace do 30 dnů od vypršení reklamační lhůty, bude účtováno skladné. f) Pokud byly k uzavření kupní smlouvy použity prostředky komunikace na dálku (telefon, e-mail, e-shop), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. g) Zákazník nemá nárok na vrácení zboží bez udání důvodu při nákupu ve firemní prodejně. h) Zákazník svým podpisem pod reklamační protokol výslovně souhlasí s prodloužením reklamační doby na 60 dnů, pokud se jedná o reklamaci, která bude řešena s externím = zahraničním dodavatelem materiálu nebo služeb. Tato informace musí být na reklamační protokol uvedena písemnou formou prodávajícím.

4. Místo a způsob uplatnění reklamace

a) Zákazník může uplatnit reklamaci v kterékoliv prodejně prodávající výrobky MOUNTAIN GEAR S.R.O., nebo PO PŘEDCHOZÍM SMLUVENÍ SCHŮZKY přímo v sídle společnosti. Nákup reklamovaného zboží prokazuje nejlépe nákupním dokladem, nebo musí zákazník jinak prokázat datum zakoupení a cenu zboží. Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník je povinen přijmout reklamaci a vystavit reklamační protokol.

5. Lhůty pro uplatnění reklamace

a) Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. b) Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Společnost MOUNTAIN GEAR S.R.O.je povinna vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvaní. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást. c) Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

6. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 12. 2011. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
*: s DPH, plus dopravné